Táto webová stránka využíva súbory cookies. Kliknutím na "zatvoriť", alebo na zostať na stránke, súklasíte s využívaním cookies. Ďalšie informácie nájdete pod Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Výhlásenie o ochrane osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov:
Spoločnosť Österreich Institut Bratislava s.r.o. so sídlom Baštova 9, 811 03 Bratislava, IČO: 235743727 (ďalej iba „Správca“), v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), informuje svojich zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov v prípade, že využijú ich služby.
Osobné údaje:
Správcom budú spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje:
    v prípade zaraďovacieho testu: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail
    v prípade prihlášky do kurzu naviac tiež: adresa, dátum a miesto a štát narodenia
Účel spracovania:
Österreich Institut Bratislava s.r.o spracováva Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri prihláške do kurzu (cez webový formulár, e-mailom, telefonicky), pre nasledujúce účely:
    zaistenie zápisu do kurzu v danom termíne
    za účelom oprávneného záujmu - údaje z registra trestov
    poskytnutie zaraďovacieho testu
    zaistenie registrácie na skúšky k certifikácii
    za účelom plnenia zmluvy
    kontaktné osobné údaje a históriu relevantnej komunikácie s Vami pre účely priameho marketingu, kedy Vás bude rôznym spôsobom oslovovať so zaujímavými ponukami vhodnými priamo pre Vás, vrátane posielania obchodných informácií (napr. aktuálne otvárané kurzy, novinky a zľavové akcie, slovíčka a frázy, užitočné typy ku štúdiu nemčiny) elektronickými prostriedkami (e-mail), pokiaľ zasielanie dopredu neodmietnete.
Osobné údaje nie sú spracovávané automatizovane.
Österreich Institut Bratislava s.r.o. získava údaje priamo od subjektov.
Právny základ:
Účelom spracovávania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obsahu uzavretej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obecne záväzných právnych predpisov.
Österreich Institut Bratislava s.r.o. je oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje bez súhlasu, pretože vykonáva spracovanie, ktoré je nevyhnutné pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní jazykového kurzu.
Osobné údaje sú teda nutné pre organizáciu jazykových hodín a prípadné uzatvorenie vyššie uvedenej zmluvy. Bez týchto údajov nebude možné sa zapísať do jazykového kurzu.
Österreich Institut Bratislava s.r.o. je ďalej oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu správcu, pokiaľ nevznesiete námietku proti spracovávaniu.
Príjemcovia:
Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené ďalším osobám s výnimkou prípadov, kedy sprístupnenie predstavuje povinnosť stanovenú zákonom (napr. orgány činné v trestnom riadení, súdy) alebo sú osobné údaje sprístupnené z dôvodu ochrany práv správcu osobám, ktoré sú zo zákona viazané mlčanlivosťou (napr. advokáti).
Österreich Institut Bratislava s.r.o nepredáva osobné údaje do tretích zemí alebo medzinárodným organizáciám.
Doba spracovania:
Prihlášky budú uchované po dobu 5 rokov  v Österreich Institut Bratislava s.r.o., pre ponuku a možný nástup do naväzujúcich jazykových kurzov. Kontaktné a osobné údaje (meno, priezvisko) pokiaľ nevznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu.
V prípade, že vznesiete námietku proti priamemu marketingu, budeme Vaše osobné údaje uchovávať iba po dobu uchovania prihlášky.
Vezmite prosím na vedomie, že podľa GDPR máte právo:
•    právo na prístup k osobným údajom
•    právo na opravu osobných údajov
•    právo na vymazanie osobných údajov
•    právo na omedzenie spracovania
•    právo vzniesť námietku proti spracovaniu
•    právo na prenos údajov
•    právo podať sťažnosť u dozorného úradu
•    právo na informácie ohľadom opravy alebo vymazaniu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania    
•    právo byť informovaná/ý v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov
•    právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 Máte právo sa kedykoľvek obrátiť so svojím podnetom alebo sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Cookies:
Pre vytvorenie našich webových stránok sú nastavené tzv. súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú rozpoznať užívateľa našich webových stránok. Inštaláciou súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softwaru prehliadača. Okrem toho súhlasíte s používaním súborov cookie v bannere cookie a odkazom na tieto zásady ochrany osobných údajov.
Za účelom poskytnutia reklamných ponúk založených na potrebách sme tiež poverili spoločnosť Google ako poskytovateľa služieb, aby vytvorila záznamy pomocou súborov cookie. V tomto prípade boli spravené bezpečnostné opatrenia, aby Vaše dáta boli prenášané výlučne anonymne, a že nemôže byť vykonaná žiadna súvislosť s Vašou osobou. Stále máte možnosť nesúhlasiť s týmito záznamami a nepoužívať túto službu. Pokyny nájdete tu: support.google.com/analytics/answer/181881

 

 

 

Informácie o ochrane údajov pre online mítingy, konferenčné hovory a webové semináre prostredníctvom platformy „Zoom“ od spoločnosti Österreich Institut GmbH


Radi by sme vás informovali o spracovaní osobných údajov v súvislosti s používaním funkcie „Zoom“.

 

Účel spracovania
Používame nástroj „Zoom“ na uskutočňovanie konferenčných hovorov, online mítingov, videokonferencií a / alebo webinárov (ďalej len „online míting“). „Zoom“ je služba spoločnosti Zoom Video Communications, Inc., ktorá má sídlo v USA.

Zodpovedná/ý
Osoba zodpovedná za spracovanie údajov, ktoré priamo súvisia s vykonávaním „online mítingov“, je Österreich Institut Bratislava s.r.o., Baštová 9, 811 03 Bratislava.

Poznámka: Pokiaľ používate webovú stránku „Zoom“, za spracovanie údajov je zodpovedný poskytovateľ „Zoom“. Návšteva webovej stránky je potrebná iba na použitie „Zoom“, aby ste si mohli stiahnuť softvér na použitie „Zoom“.

„Zoom“ môžete tiež použiť, keď zadáte príslušné ID mítingu a prípadne akékoľvek ďalšie prístupové údaje pre míting priamo v aplikácii „Zoom“. Ak nechcete alebo nemôžete používať aplikáciu „Zoom“, základné funkcie môžete využiť aj prostredníctvom verzie prehliadača, ktorú nájdete aj na webovej stránke „Zoom“.

Ktoré údaje sa spracúvajú?
Pri používaní „Zoom“ sa spracúvajú rôzne typy údajov. Rozsah údajov tiež závisí od toho, ktoré údaje vytvoríte pred alebo počas účasti na „online mítingu“.

Spracovávajú sa tieto osobné údaje:

Informácie o používateľovi: meno, priezvisko, telefón (voliteľné), e-mailová adresa, heslo (ak sa nepoužíva „Single Sign-On“), profilový obrázok(voliteľné), oddelenie (voliteľné)

Metadáta mítingu: predmet, popis (voliteľné), adresy IP účastníka, informácie o zariadení / hardvéri. Na nahrávanie (voliteľné): súbor MP4 všetkých videozáznamov, zvukových a prezentačných záznamov, súbor M4A všetkých zvukových záznamov, textový súbor – online chatu mítingu.

Pri používaní cez telefón: informácie o prichádzajúcom a odchádzajúcom telefónnom čísle, názve krajiny, čase začiatku a konca. Ak je to potrebné môžu sa ukladať ďalšie údaje o pripojení, napr. adresa IP zariadenia.

Textové, zvukové a obrazové údaje: Počas „online mítingov“ môžete mať možnosť využiť funkcie chatu, otázok alebo ankety. V tomto ohľade sa zadané textové položky spracúvajú, aby sa zobrazili v „online mítingu“ a prípadne sa zaznamenali. Aby sa umožnilo zobrazovanie videa a prehrávanie zvuku, údaje z mikrofónu koncového zariadenia a ľubovoľnej videokamery koncového zariadenia sa počas stretnutia zodpovedajúco spracovávajú. Fotoaparát alebo mikrofón môžete kedykoľvek vypnúť alebo zapnúť pomocou aplikácie „Zoom“.

Ak sa chcete zúčastniť „online mítingu“ alebo vstúpiť do „mítingovej miestnosti“, musíte uviesť aspoň svoje meno.

Rozsah spracovania
Používame „Zoom“ na „online mítingy“. Ak budeme chcieť „online mítingy“ zaznamenať/nahrávať, budeme vás vopred transparentne informovať a v prípade potreby požiadame o váš súhlas. Skutočnosť o zázname sa vám k tomu zobrazuje aj v aplikácii „Zoom“.

Ak je to potrebné na účely zaznamenávania výsledkov online mítingov, zapíšeme obsah rozhovoru do denníka. Zvyčajne to tak však nie je.

V prípade webových seminárov môžeme tiež spracovať otázky účastníkov týchto webových seminárov za účelom zaznamenávania a ďalšieho spracovania.

Ak ste zaregistrovaný v „Zoome“ ako užívateľ môžete si na „Zoom“ uložiť správy o „online mítingoch“ (stretnutie s metadátami, údaje o telefonickom pripojení, otázky a odpovede z webinárov, ankety z webinárov) až na obdobie jeden mesiac.

Možnosť softvérových „sledovaní pozornosti“ („sledovanie pozornosti“) v nástrojoch „online míting“, ako napríklad „priblíženie“, je deaktivovaná.
 
Príjemca / prenos údajov
Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s účasťou na „ online mítingoch“, sa spravidla neposkytujú tretím stranám, pokiaľ nie sú určené na prenos. Upozorňujeme, že obsah „online stretnutí“ a osobných stretnutí sa často používa na komunikáciu informácií so zákazníkmi, zainteresovanými stranami alebo tretími stranami, a preto sú určené na ďalšie spracovanie.

Ostatní príjemcovia: Poskytovateľ „Zoom“ nevyhnutne získa vedomosti o vyššie uvedenom. Údaje, pokiaľ sú poskytované v súvislosti so zmluvou o spracovaní objednávok s názvom „Zoom“.
 
Spracovanie údajov mimo Európskej únie
Ostatní príjemcovia: Poskytovateľ „Zoom“ nevyhnutne získa vedomosti o vyššie uvedenom. Údaje, pokiaľ sú poskytované v súvislosti so zmluvou o spracovaní objednávok s názvom „Zoom“.

Primeraná úroveň ochrany údajov je zaručená na jednej strane certifikáciou „Ochrana súkromia“ spoločnosti Zoom Video Communications, Inc., na druhej strane uzatváraním tzv. Štandardných zmluvných ustanovení EÚ.