Táto webová stránka využíva súbory cookies. Kliknutím na "zatvoriť", alebo na zostať na stránke, súklasíte s využívaním cookies. Ďalšie informácie nájdete pod Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Výhlásenie o ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov:
Spoločnosť Österreich Institut Bratislava s.r.o. so sídlom Baštova 9, 811 03 Bratislava, IČO: 235743727 (ďalej iba „Správca“), v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), informuje svojich zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov v prípade, že využijú ich služby.
Osobné údaje:
Správcom budú spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje:
•    v prípade zaraďovacieho testu: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail
•    v prípade prihlášky do kurzu naviac tiež: adresa, dátum a miesto a štát narodenia
Účel spracovania:
Österreich Institut Bratislava s.r.o spracováva Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri prihláške do kurzu (cez webový formulár, e-mailom, telefonicky), pre nasledujúce účely:
•    zaistenie zápisu do kurzu v danom termíne
•    za účelom oprávneného záujmu - údaje z registra trestov
•    poskytnutie zaraďovacieho testu
•    zaistenie registrácie na skúšky k certifikácii
•    za účelom plnenia zmluvy
•    kontaktné osobné údaje a históriu relevantnej komunikácie s Vami pre účely priameho marketingu, kedy Vás bude rôznym spôsobom oslovovať so zaujímavými ponukami vhodnými priamo pre Vás, vrátane posielania obchodných informácií (napr. aktuálne otvárané kurzy, novinky a zľavové akcie, slovíčka a frázy, užitočné typy ku štúdiu nemčiny) elektronickými prostriedkami (e-mail), pokiaľ zasielanie dopredu neodmietnete.
Osobné údaje nie sú spracovávané automatizovane.
Österreich Institut Bratislava s.r.o. získava údaje priamo od subjektov.
Právny základ:
Účelom spracovávania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obsahu uzavretej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obecne záväzných právnych predpisov.
Österreich Institut Bratislava s.r.o. je oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje bez súhlasu, pretože vykonáva spracovanie, ktoré je nevyhnutné pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní jazykového kurzu.
Osobné údaje sú teda nutné pre organizáciu jazykových hodín a prípadné uzatvorenie vyššie uvedenej zmluvy. Bez týchto údajov nebude možné sa zapísať do jazykového kurzu.
Österreich Institut Bratislava s.r.o. je ďalej oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu správcu, pokiaľ nevznesiete námietku proti spracovávaniu.
Príjemcovia:
Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené ďalším osobám s výnimkou prípadov, kedy sprístupnenie predstavuje povinnosť stanovenú zákonom (napr. orgány činné v trestnom riadení, súdy) alebo sú osobné údaje sprístupnené z dôvodu ochrany práv správcu osobám, ktoré sú zo zákona viazané mlčanlivosťou (napr. advokáti).
Österreich Institut Bratislava s.r.o nepredáva osobné údaje do tretích zemí alebo medzinárodným organizáciám.
Doba spracovania:
Prihlášky budú uchované po dobu 5 rokov  v Österreich Institut Bratislava s.r.o., pre ponuku a možný nástup do naväzujúcich jazykových kurzov. Kontaktné a osobné údaje (meno, priezvisko) pokiaľ nevznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu.
V prípade, že vznesiete námietku proti priamemu marketingu, budeme Vaše osobné údaje uchovávať iba po dobu uchovania prihlášky.
Vezmite prosím na vedomie, že podľa GDPR máte právo:
•    právo na prístup k osobným údajom
•    právo na opravu osobných údajov
•    právo na vymazanie osobných údajov
•    právo na omedzenie spracovania
•    právo vzniesť námietku proti spracovaniu
•    právo na prenos údajov
•    právo podať sťažnosť u dozorného úradu
•    právo na informácie ohľadom opravy alebo vymazaniu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania    
•    právo byť informovaná/ý v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov
•    právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 Máte právo sa kedykoľvek obrátiť so svojím podnetom alebo sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Cookies:
Pre vytvorenie našich webových stránok sú nastavené tzv. súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú rozpoznať užívateľa našich webových stránok. Inštaláciou súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softwaru prehliadača. Okrem toho súhlasíte s používaním súborov cookie v bannere cookie a odkazom na tieto zásady ochrany osobných údajov.
Za účelom poskytnutia reklamných ponúk založených na potrebách sme tiež poverili spoločnosť Google ako poskytovateľa služieb, aby vytvorila záznamy pomocou súborov cookie. V tomto prípade boli spravené bezpečnostné opatrenia, aby Vaše dáta boli prenášané výlučne anonymne, a že nemôže byť vykonaná žiadna súvislosť s Vašou osobou. Stále máte možnosť nesúhlasiť s týmito záznamami a nepoužívať túto službu. Pokyny nájdete tu: support.google.com/analytics/answer/181881