Táto webová stránka využíva súbory cookies. Kliknutím na "zatvoriť", alebo na zostať na stránke, súklasíte s využívaním cookies. Ďalšie informácie nájdete pod Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Všeobecné obchodné podmienky

                      Všeobecné obchodné podmienky Österreich Institut Bratislava, s.r.o.

 

Österreich Institut Bratislava,s.r.o., IČO: 357 437 27,    DIČ : 2020 2708 13,  IČ DPH : SK2020 2708 13, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17 001/B,  sídlo spoločnosti : Baštová 9, 811 03 Bratislava,   ( ďalej len „Poskytovateľ“)  je organizátorom kurzov, seminárov a školení nemeckého jazyka pre fyzické osoby , obchodné a iné spoločnosti  ( ďalej len „Záujemca“).

 

                                                                      I. Zmluvný vzťah

     Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká podaním Záväznej prihlášky na jazykový kurz v písomnej alebo elektronickej forme a uhradením poplatku za vybraný kurz v plnej výške, najneskôr jeden deň pred začatím kurzu.

 

II. Platba a podmienky platenia

1/   Záujemca sa zaväzuje uhradiť Poplatok za vybraný kurz vkladom v sídle Poskytovateľa alebo prevodom na jeho  bankový účet .V prípade bankového prevodu  sa termínom  uhradenia Poplatku rozumie  deň, kedy bola príslušná sumu  Záujemcom preukázateľne  uhradená na účet Poskytovateľa.

2/   Poplatok za kurz musí byť uhradený v plnej výške, platba na splátky nie je možná.

3/   V poplatku za kurz nie je zahrnutá cena učebníc, pokiaľ výslovne v podmienkach príslušného kurzu, nie je uvedené iné.

4/  Ak sa, v  prípade nedostatočného počtu záujemcov o zvolený kurz, príslušný kurz  neotvorí a  Záujemca nebude mať záujem využiť iný kurz, Poskytovateľ   bezodkladne vráti poplatok v plnej výške späť na  účet Záujemcu.

 

III. Storno podmienky

1/   Záujemca môže stornovať kurz na ktorý je prihlásený  bezplatne, a to výhradne písomnou výpoveďou, ktorá musí byť Poskytovateľovi doručená najneskôr  do 5    pracovných dní pred začatím  kurzu.  V prípade , že Záujemca stornuje kurz v kratšom čase ako 5 dní pred začatím kurzu, Poskytovateľ odpočíta Storno poplatok 25% z ceny kurzu.

3/     Odstúpením z kurzu po jeho začatí z akýchkoľvek dôvodov, nevzniká Záujemcovi nárok na vrátenie Poplatku.

4/   V prípade, že sa určitého kurzu neprihlási dostatočný počet Záujemcov, ale napriek tomu sa kurz uskutoční, Poskytovateľ si vyhradzuje právo zvýšiť poplatok za kurz alebo znížiť počet vyučovacích hodín.

5/   Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej podľa článku I. tejto zmluvy bez akejkoľvek náhrady, ak Záujemca svojím konaním opakovane narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov kurzu, lektorov alebo zamestnancov Poskytovateľa.

 

IV. Práva a povinnosti Zmluvných strán

1/   Záujemca má právo, aby mu bol poskytnutý príslušný jazykový kurz v plnom rozsahu, v dohodnutom termíne ( ktorý sa môže po vzájomnej dohode meniť alebo upravovať) a kvalifikovanými lektormi.

 

2/   Záujemca ma právo  obrátiť sa na Poskytovateľa s akoukoľvek žiadosťou, podnetom alebo sťažnosťou, týkajúcou sa podmienok alebo kvality vyučovanie a to osobne,  písomne alebo prostredníctvom E-mailu. Poskytovateľ je povinný v primeranom čase Záujemcu o výsledku vybavenia jeho žiadosti, podnetu alebo sťažnosti, informovať osobne alebo prostredníctvom E - mailu .

3/    Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nerušený priebeh kurzu po organizačnej a odbornej stránke.

4/    V prípade, že je lektor dlhodobo práceneschopný alebo je vymenený z iných dôvodov, Poskytovateľ o tejto zmene, informuje účastníkov príslušného kurzu.

5/    Poskytovateľ nezodpovedá za veci, ktoré  účastníci kurzu stratia alebo si zabudnú v priestoroch Poskytovateľa.

6/     Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť ani poskytovať tretím stranám učebné materiály, vyučovacie a názorné  pomôcky Poskytovateľa alebo tretích strán, používané v kurzoch Poskytovateľa. V opačnom prípade môže byť sankcionovaný za porušenie autorských práv.

 

V. Zľavy

1/    Poskytovateľ  účastníkom svojich kurzov poskytne , v prípade prihlásenia sa na druhý kurz vernostnú zľavu 5 % z ceny príslušného kurzu.

2/     V prípade, že v rovnakom semestri navštevujú u Poskytovateľa rôzne kurzy aj rodinní príslušníci (rodičia, deti, manžel/ka, súrodenci) Záujemcu, získavajú nárok na zľavu 5 % z ceny príslušného kurzu.

3/     Zľavu vo výške 10 % z ceny príslušného kurzu, získajú nezamestnaní od momentu, kedy predložia potvrdenie o zaradení do evidencie  Úradu práce.

4/    Zľavy uvedené v ods. 1-3 tohto článku, nie je možné sčítať, nemožno ich ďalej postúpiť na tretie osoby a nemožno ich vyplácať v hotovosti alebo iným plnením.

 

VI. Osobitné ustanovenia

1/     Záujemca , podpisom záväznej Prihlášky, poskytuje súhlas spoločnosti Österreich Institut Bratislava, s.r.o. so spracovaním osobných údajov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ako aj Zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Podrobnosti upravuje samostatná Informácia o ochrane   a spracovaní osobných údajov, obsiahnutá v Záväznej prihláške na jazykový kurz .

2/   Poskytovateľ neručí za škody spôsobené   v dôsledku vis major, ako napríklad ,ale nielen, živelné pohromy, teroristické útoky, vojny, pandemické a epidemiologické situácie, núdzový stav). V takomto prípade, môže Poskytovateľ navrhnúť preloženie kurzu na iný termín alebo navrhnúť inú formu kurzu (napríklad , ale nielen , distančný kurz). Pokiaľ Záujemca neakceptuje ponuku Poskytovateľa na     zmenu formy kurzu alebo jeho posunutie na neskorší termín, nemá nárok na náhradu škody.

3/   Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky na jazykový kurz Poskytovateľa a nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.