Diese Website verwendet Cookies um die User Experience zu verbessern. Indem Sie auf "Schließen" klicken bzw. die Website weiter verwenden, stimmen Sie der Cookie Nutzung zu. Weitere Informationen finden Sie unter unserer Datenschutzerklärung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

                 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ÖSTERREICH INSTITUT BRATISLAVA, s.r.o.

____________________________________________________________________________________

 Österreich Institut Bratislava, s.r.o., IČO: 357 437 27, DIČ: 2020 2708 13,  IČ DPH: SK2020 2708 13, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 17 001/B,  sídlo spoločnosti: Baštová 9, 811 03 Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ“)  je organizátorom kurzov, seminárov a školení nemeckého jazyka pre fyzické osoby, obchodné a iné spoločnosti (ďalej len „Záujemca“).

 

1.       ZMLUVNÝ VZŤAH

 

1.1.    Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká podaním Záväznej prihlášky na jazykový kurz v písomnej alebo elektronickej forme a uhradením poplatku za vybraný kurz v plnej výške, najneskôr jeden deň pred začatím kurzu.

1.2.    Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle Poskytovateľ Záujemcovi potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Záujemca pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia je odkaz na aktuálne obchodné podmienky Poskytovateľa. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky Poskytovateľom. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu Záujemcu.  

1.3.    Všetky objednávky prijaté Poskytovateľom sú záväzné. Záujemca môže zrušiť objednávku, pokým nie je Poskytovateľovi doručené oznámenie o prijatí objednávky Poskytovateľom. Záujemca môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle Záujemcu alebo elektronickou správou na e-mail Poskytovateľa, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

1.4.    V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Poskytovateľa pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Poskytovateľ povinný dodať Záujemcovi služby a tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Záujemcovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Poskytovateľ informuje Záujemcu o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Záujemcovi na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí Záujemcom na e-mailovú adresu Poskytovateľa.

 

2.       PLATBA A PODMIENKY PLATENIA

 

2.1.    Záujemca sa zaväzuje uhradiť Poplatok za vybraný kurz musí byť uhradený v plnej výške, platba na splátky nie je možná. V prípade bankového prevodu  sa termínom  uhradenia Poplatku rozumie  deň, kedy bola príslušná sumu  Záujemcom preukázateľne  uhradená na účet Poskytovateľa.

2.2.    Cenu služby a prípadné ďalšie náklady spojené s účasťou na kurze (učebnice, resp. iné študijné materiály) podľa kúpnej zmluvy môže Záujemca zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

a)       v hotovosti v sídle Poskytovateľa,

b)       prevodom na bankový účet Poskytovateľa,

c)       platba bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány. Tento spôsob platby je v príprave a bude možné ho využiť až ku koncu roka 2023.

2.3.    Platby platobnou kartou sú zabezpečované cez certifikovaný platobný systém „stripe“. Platobný systém akceptuje platobné, kreditné a debetné karty spoločností Visa a Mastercard. Pod úspešným zaplatením za služby a tovar prostredníctvom platobnej karty sa rozumie úplné prejdenie platobnej procedúry platobného systému „stripe“.

2.4.    V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Záujemca podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

2.5.    V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Záujemcu zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Poskytovateľa.

2.6.    V poplatku za kurz nie je zahrnutá cena učebníc, pokiaľ výslovne v podmienkach príslušného kurzu, nie je uvedené iné.

2.7.    Ak sa, v prípade nedostatočného počtu záujemcov o zvolený kurz, príslušný kurz  neotvorí a  Záujemca nebude mať záujem využiť iný kurz, Poskytovateľ   bezodkladne vráti poplatok v plnej výške späť na účet Záujemcu.

 

3.       PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

3.1.    Záujemca má právo, aby mu bol poskytnutý príslušný jazykový kurz v plnom rozsahu, v dohodnutom termíne (ktorý sa môže po vzájomnej dohode meniť alebo upravovať) a kvalifikovanými lektormi.

3.2.    Záujemca ma právo  obrátiť sa na Poskytovateľa s akoukoľvek žiadosťou, podnetom alebo sťažnosťou, týkajúcou sa podmienok alebo kvality vyučovanie, a to osobne,  písomne alebo prostredníctvom e-mailu. Poskytovateľ je povinný v primeranom čase Záujemcu o výsledku vybavenia jeho žiadosti, podnetu alebo sťažnosti, informovať osobne alebo prostredníctvom e–mailu.

3.3.    Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nerušený priebeh kurzu po organizačnej a odbornej stránke.

3.4.    V prípade, že je lektor dlhodobo práceneschopný alebo je vymenený z iných dôvodov, Poskytovateľ o tejto zmene, informuje účastníkov príslušného kurzu.

3.5.    Poskytovateľ nezodpovedá za veci, ktoré  účastníci kurzu stratia alebo si zabudnú v priestoroch Poskytovateľa.

3.6.    Poskytovateľ je povinný písomne upozorniť Záujemcu najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť.

3.7.    Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť ani poskytovať tretím stranám učebné materiály, vyučovacie a názorné  pomôcky Poskytovateľa alebo tretích strán, používané v kurzoch Poskytovateľa. V opačnom prípade môže byť sankcionovaný za porušenie autorských práv.

 

4.       ZĽAVY

 

4.1.    Poskytovateľ  účastníkom svojich kurzov poskytne, v prípade prihlásenia sa na druhý kurz vernostnú zľavu 5 % z ceny príslušného kurzu.

4.2.    V prípade, že v rovnakom semestri navštevujú u Poskytovateľa rôzne kurzy aj rodinní príslušníci (rodičia, deti, manžel/ka, súrodenci) Záujemcu, získavajú nárok na zľavu 5 % z ceny príslušného kurzu.

4.3.    Zľavu vo výške 10 % z ceny príslušného kurzu, získajú nezamestnaní od momentu, kedy predložia potvrdenie o zaradení do evidencie  Úradu práce.

4.4.    Zľavy uvedené v ods. 4.1.-4.3. tohto bodu, nie je možné sčítať, nemožno ich ďalej postúpiť na tretie osoby a nemožno ich vyplácať v hotovosti alebo iným plnením.

 

5.       PODMIENKY REKLAMÁCIE

 

5.1.    V prípade, ak nedôjde k automatickému potvrdeniu prihlásenia sa na Kurz najneskôr do 24 hodín od prihlásenia sa na Kurz na e-mailovú adresu Záujemcu, Záujemca je oprávnený túto skutočnosť reklamovať u Poskytovateľa, a to buď e-mailom, alebo telefonicky na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, alebo písomne na adresu sídla Poskytovateľa.

5.2.    Ak Záujemca uplatní reklamáciu podľa bodu 5.1, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba je povinný poučiť Záujemcu o jeho právach; na základe rozhodnutia Záujemcu, ktoré z týchto práv Záujemca uplatňuje, je Poskytovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.3.    Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Záujemca právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Záujemca (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie Poskytovateľom alebo keď sa Záujemca (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má Záujemca (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.

5.4.    Pri uznaní reklamácie Poskytovateľ dodá nový tovar (službu) alebo vráti peniaze Záujemcovi.

5.5.    Ak Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Záujemca (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

5.6.    Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1). Záujemca (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

 

6.       ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

6.1.    Záujemca môže stornovať kurz na ktorý je prihlásený bezplatne, a to výhradne písomným odstúpením od zmluvy (podľa prílohy č. 1), ktoré musí byť Poskytovateľovi doručené do siedmich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy, najneskôr 5 pracovných dní pred začatím kurzu. V prípade, že Záujemca odstúpi od zmluvy v kratšom čase ako 5 pracovných dní pred začatím kurzu, Poskytovateľ odpočíta storno poplatok vo výške 25 % z ceny kurzu.

6.2.    Odstúpením od zmluvy po začatí objednaného kurzu z akýchkoľvek dôvodov nevzniká Záujemcovi nárok na vrátenie už zaplateného Poplatku.

6.3.    V prípade, že sa na určitý kurz neprihlási dostatočný počet Záujemcov, ale napriek tomu sa kurz uskutoční, Poskytovateľ si vyhradzuje právo zvýšiť poplatok za kurz alebo znížiť počet vyučovacích hodín.

6.4.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej podľa bodu 1. tejto zmluvy bez akejkoľvek náhrady, ak Záujemca svojím konaním opakovane narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov kurzu, lektorov alebo zamestnancov Poskytovateľa.

6.5.    Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí Záujemca odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

6.6.    Pre odstúpenie od zmluvy môže Záujemca využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný Poskytovateľom (príloha č. 1). Odstúpenie od zmluvy zašle Záujemca na e-mailovú alebo doručovaciu adresu Poskytovateľa uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Poskytovateľ potvrdí Záujemcovi bezodkladne prijatie formulára.

6.7.    Ak odstúpi Záujemca od zmluvy, vráti mu Poskytovateľ bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom.

6.8.    Poskytovateľ vráti Záujemcovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Záujemca súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 

7.       PRÁVNE PREDPISY

 

7.1.    Zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky, sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

7.2.    V prípade, že je Záujemca spotrebiteľ, vzťahy tu neupravené sa riadia nasledovnými zákonmi: Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovZákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkZákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom zneníZákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

7.3.    V prípade, ak  nie je Záujemca spotrebiteľ, vzťahy tu neupravené sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. V prípade, ak Záujemca nie je spotrebiteľom a zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník, a medzi týmito zmluvnými stranami je samostatne uzatvorená dvojstranná Zmluva so samostatne dohodnutými zmluvnými podmienkami, má táto Zmluva prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

7.4.    Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).

7.5.    Záujemca, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý objednáva službu za účelom svojho podnikania.

 

8.       OSOBITNÉ USTANOVENIA

 

8.1.    Záujemca, podpisom záväznej Prihlášky, poskytuje súhlas spoločnosti Österreich Institut Bratislava, s.r.o. so spracovaním osobných údajov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ako aj Zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Podrobnosti upravuje samostatná Informácia o ochrane a spracovaní osobných údajov, obsiahnutá v na stránke Poskytovateľa..

8.2.    Poskytovateľ neručí za škody spôsobené v dôsledku vis major, ako napríklad ale nielen, živelné pohromy, teroristické útoky, vojny, pandemické a epidemiologické situácie, núdzový stav). V takomto prípade, môže Poskytovateľ navrhnúť preloženie kurzu na iný termín alebo navrhnúť inú formu kurzu (napríklad, ale nielen, distančný kurz). Pokiaľ Záujemca neakceptuje ponuku Poskytovateľa na zmenu formy kurzu alebo jeho posunutie na neskorší termín, nemá nárok na náhradu škody.

8.3.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky na jazykový kurz Poskytovateľa a nadobúdajú účinnosť 02.05.2023.

 

 

Bankové spojenie

Číslo účtu: 230 1222 861/8370 (Oberbank)
IBAN: SK0283700000002301222861
BIC: OBKLSKBA

názov spoločnosti: Österreich Institut Bratislava s.r.o.    
adresa: Baštová 9, 811 03 Bratislava 
IČO:  357 437 27
DIČ: 2020 2708 13
IČ DPH: SK2020 2708 13